Privacy verklaring Horecaherstelt.nl

Horecaherstelt.nl (hierna HH) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy verklaring.

HH acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Soorten persoonsgegevens

HH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IBAN

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door in te voeren op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

HH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten, bijvoorbeeld om de door u gekozen diensten te leveren en te factureren.

b) Begeleiding en uitvoering herstructureringstrajecten

In het kader van de begeleiding en uitvoering van herstructureringstrajecten of liquidatietrajecten voor een (rechts)persoon die onze diensten afneemt, is het mogelijk dat HH persoonsgegevens van derden (zoals schuldeisers) verwerkt. Uit de administratie van deze (rechts)persoon verzamelen wij contactgegevens, van (personen werkzaam bij) deze derden. De bron van deze persoonsgegevens is dan ook niet openbaar. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van het gerechtvaardigde bedrijfsbelang van de (rechts)persoon die onze herstructureringsdiensten afneemt.

c) Vragen en klachten

De gegevens kunnen tevens door ons worden gebruikt voor het behandelen van vragen en/of klachten en het verstrekken van informatie.

d) Email marketing

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven dan gebruiken wij uw emailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze diensten. In ieder elektronisch bericht dat u van ons ontvangt is de mogelijkheid tot afmelden opgenomen.

e) Wet- en regelgeving

Wij gebruiken de persoonsgegevens tenslotte om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Bewaartermijnen

HH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te realiseren en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Nadat het niet meer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te bewaren, worden deze door ons verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij kunnen voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruikmaken van andere dienstverleners die als verwerker, uitsluitend in opdracht van ons, zullen optreden. Met deze verwerker sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarin de verwerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze Privacy verklaring na te leven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij hiertoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht zijn, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting) of indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Rechten van betrokkenen

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor de  rechten van inzage, rectificatie, beperking, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid.  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking alsnog in te trekken. Hiervoor kunt u met HH contact opnemen via: info@horecaherstelt.nl. Deze intrekking heeft geen terugwerkende kracht. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligingsmaatregelen

Wij respecteren de privacy van iedere betrokkene en draagt ervoor zorg dat de persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Toegang tot de persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis.

HH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De beveiligingsmaatregelen bestaan onder ander uit:

  • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
  • beveiliging van netwerkverbindingen via TLS technologie;
  • doelgebonden toegangsbeperkingen.

Indien u hierover vragen heeft  of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@horecaherstelt.nl.

Vragen en klachten

Indien er vragen zijn over deze Privacy verklaring en/of de wijze waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens, dan kunnen deze op de volgende wijze worden gesteld:

Mail kan worden gericht aan: info@horecaherstelt.nl

Post kan worden gericht aan:

Horecaherstelt.nl

T.a.v. Ursula Prakash

Postbus 192

1250 AD Laren

Eventuele klachten over de verwerking van de persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kunt u hier meer informatie over vinden.

Wijzigen Privacy verklaring

Wij kunnen deze Privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de Privacy verklaring op de website te plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring zorgvuldig te bestuderen en regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop HH uw persoonsgegevens verwerkt.

Versie 1

April 2022